Informacja dla Akcjonariuszy Warwin S.A.

Data publikacji: 20.01.2020

 

Na podstawie art. 434 i art. 435 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki „WARWIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warce ul. K. Pułaskiego 2, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi Rejestr Przedsiębiorców za numerem KRS 0000053111, o kapitale zakładowym 3 860 000 zł (w całości opłaconym), NIP 7970000369 ogłasza podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 10.000 (dziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji IV o numerach od 1 (jeden) do 10.000 (dziesięć tysięcy) o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda akcja, na zasadach subskrypcji zamkniętej. 

 

  1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji IV akcji została podjęta przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 stycznia 2020 r.
  2. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 15 stycznia 2020 r.
  3. Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o sumę kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. do kwoty 5.860.000,00 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych).
  4. Prawu poboru podlega 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji IV o wartości nominalnej 200,00 złotych (dwieście złotych) każda
  5. Cena emisyjna jednej akcji emisji IV wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych)
  6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru za każdą dotychczasową akcję Spółki. Przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje prawo poboru do 0,5181347 akcji nowej emisji – emisji IV. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji emisji IV, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
  7. Zapisy na akcje emisji IV będą przyjmowane od 27 stycznia do 17 lutego 2020 r. w siedzibie Spółki.
  8. Wpłaty na akcje emisji IV powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez: Pekao S.A. o numerze 81 1240 5703 1111 0010 9079 2220 w wysokości 200,00 zł za każdą akcję, a zapłata za akcje winna nastąpić do dnia złożenia zapisu, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień zasilenia rachunku bankowego Spółki. Skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokonania wpłaty na akcje emisji IV będzie wygaśnięcie prawa poboru, lub nieprzydzielenie akcji, przy czym dokonanie wpłaty na akcje tylko w części będzie podstawą przydziału akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona wpłata.
  9. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli emisja IV akcji nie będzie zgłoszona do zarejestrowania do dnia 07.2020.
  10. Informacja o przydziale akcji emisji IV zostanie podana przez Zarząd w terminie 14 dni od daty upływu terminu pierwszego zapisu na akcje lub w terminie 14 dni od daty upływu terminu drugiego zapisu na akcje.