Ogólne Warunki Dostaw Produktów Rolnych do WARWIN S.A.
§1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw Produktów Rolnych mają zastosowanie do wszystkich dostaw produktów rolnych realizowanych na rzecz Warwin S.A. z siedzibą w Warce, i
stanowią integralną część każdej umowy dostawy.
2. Celem wprowadzenia niniejszych warunków jest ustalenie zasad współpracy w zakresie handlu pomiędzy Warwin S.A., zwanym w dalszej części Kupującym, a Dostawcami
Produktów Rolnych zwanym w dalszej części Sprzedającymi.

§2
Strony umowy

1. Kupujący prowadzi działalność obejmującą przetwarzanie produktów rolnych dla celów spożywczych i jest zainteresowany długoletnią współpracą z Sprzedającym w zakresie
zakupu produktów rolnych od Sprzedającego.
2. Sprzedający zajmuje się sprzedażą produktów rolnych.

§3
Jakość produktów rolnych

1. Realizacja sprzedaży produktów rolnych będzie opierała się o specyfikacje Kupującego na produkty rolne, zaakceptowane pisemnie przez Sprzedającego i stanowiące integralną
część każdej umowy dostawy.
2. Sprzedający zobowiązany jest sprzedawać Kupującemu produkty rolne zgodne z aktualnymi wymaganiami Kupującego – opisanymi w specyfikacji danego produktu rolnego.
3. Kupujący zobowiązuje się poinformować Sprzedającego o ewentualnych zmianach w zakresie wymagań w odniesieniu do produktów rolnych, przed zamówieniem surowca.
4. Aktualne wymagania jakościowe Kupującego dotyczące produktów rolnych są dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.warwin.pl/produktyrolne
5. Produkty rolne muszą spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach krajowych oraz EU w zakresie dopuszczalnych norm pozostałości środków chemicznych
stosowanych w uprawie, ochronie, przechowywaniu i transporcie roślin.
6. Obecność alergenów i substancji modyfikowalnych genetycznie – GMO w dostarczanych produktach rolnych jest niedopuszczalna.
7. Zafałszowania – absolutnie zabronione jest fałszowanie dostarczanych produktów rolnych w jakikolwiek sposób. W razie stwierdzenia przypadków dostarczenia przez Sprzedawcę
zafałszowanych produktów rolnych, Kupujący podejmie kroki prawne, w tym jest uprawniony do rozwiązania umowy dostawy w trybie natychmiastowym.

§4
Kontrola Jakości

1. Ocena jakości surowca następuje przez przedstawiciela Kupującego na terenie zakładu, do którego dostarczany jest surowiec.
2. Ewentualne zastrzeżenia co do jakości dostarczonych produktów rolnych zostaną przekazane Sprzedającemu, a w przypadku braku możliwości kontaktu ze Sprzedającym –
Kierowcy przewoźnika dostarczającego produkty rolne.
3. Strony zgodnie deklarują gotowość znalezienia polubownego rozstrzygnięcia reklamacji, która w zależności od skali naruszenia będzie polegała na upomnieniu Sprzedającego,
upuście cenowym za dostarczone produkty rolne, lub na rozwiązaniu umowy dostawy w trybie natychmiastowym i odebraniu produktów rolnych przez Sprzedającego na jego
koszt.
4. Kupujący zastrzega sobie prawo do pobrania z każdej dostawy próby produktów rolnych w obecności Dostawcy lub przewoźnika. Próba będzie oznaczona niepowtarzalnym
numerem ważenia i przechowywana w mroźni Kupującego. Na życzenie Dostawca może otrzymać kontrpróbę, za pisemnym protokołem.
5. W przypadku wykrycia w wyrobie gotowym produkowanym przez Kupującego pozostałości środków ochrony roślin przekraczających dopuszczalne poziomy lub wykrycia
pozostałości środków ochrony roślin spoza listy środków dopuszczonych, Kupujący zleci badanie przechowywanych próbek i ustali, który Sprzedający odpowiedzialny jest za
przekroczenia. Koszty badania oraz inne koszty spowodowane wyprodukowaniem wadliwego towaru obciążą Sprzedających odpowiedzialnych za przekroczenia.

§5
Identyfikowalność

1. Sprzedający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich sprzedawanych przez niego produktów rolnych niezależnie od źródła ich pochodzenia.
2. Sprzedający zobowiązuje się do udostępnienia na życzenie Kupującego wykazu skąd dany produkt rolny pochodzi.
3. Sprzedający zobowiązuje się do udostępnienia na życzenie Kupującego wykazu o zastosowanych środkach ochrony roślin i nawożenia zastosowanych do wytworzenia produktów
rolnych dostarczanych Kupującemu.

§6
Umowa dostawy

1. Każda dostawa produktów rolnych musi następować w oparciu o przygotowaną przez Kupującego umowę dostawy.
2. Umowa dostawy może być drukowana automatycznie z systemu informatycznego Kupującego i w takim przypadku nie wymaga podpisu ze strony Kupującego, dla swojej ważności.
3. W przypadku gdy umowa dostawy nie została wydrukowana automatycznie z systemu informatycznego Kupującego, wymaga ona podpisu ze strony Kupującego lub osoby
upoważnionej.
4. Umowa dostawy zawsze musi być podpisana ze strony Sprzedającego, przy czym może zostać podpisana w imieniu Sprzedającego przez lub osobę upoważnioną.
5. Sprzedający potwierdza, że osoba podpisana na umowie dostawy jest do tego upoważniona.
6. Umowy dostawy mogą być zawierane na jedną lub więcej dostaw.
7. W celu zawarcia umowy dostawy, strony dokonają wcześniejszych ustaleń w jednej lub kilku następujących sposobach: ustnych, telefonicznych, e-mailowych lub za pośrednictwem
wiadomości tekstowych(tzw. sms). Potwierdzeniem powyższych ustaleń jest umowa dostawy.
8. Umowa dostawy doprecyzuje uzgodnione parametry tj., rodzaj produktu rolnego, cenę, ilość, miejsce i termin dostawy produktów rolnych.

§7
Ilość zamawiana

1. Strony postanawiają iż umowa dostawy precyzuje ilość zamawianych przez Kupującego produktów rolnych.
2. Przyjmuje się maksymalnie 15% tolerancję ilościową +/- na faktycznie dostarczony towar względem ustaleń z umowy dostawy.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy w przypadku większej różnicy w faktycznie dostarczonej ilości niż wskazana w ust. 2 tolerancja.
4. Obliczenie dostarczonej ilości produktów rolnych następuje w oparciu o wagę Kupującego, w miejscu dostawy.

§8
Dostawy

1. Sprzedający dostarczy uzgodnione produkty rolne w uzgodnione przez strony miejsce i w uzgodnionym terminie na własne ryzyko i koszt.
2. Dostarczenie produktów rolnych, w sposób niezgodny z ustaleniami następuje na ryzyko Sprzedającego, a Kupujący może odmówić przyjęcia towaru.
3. Sprzedający w momencie realizowania dostawy w uzgodnionym miejscu dostawy, odpowiada za działania przewoźnika i osoby dostarczającej towar jak za własne działania i
zobowiązuje się do naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej Kupującemu poprzez działanie przewoźnika lub osoby dostarczającej towar.
4. Sprzedający i osoby dostarczające w jego imieniu towar zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów porządkowych panujących w miejscu dostawy.

§9
Mechanizm ustalania ceny

1. Cena za produkt rolny będzie uzgadniana przez obie strony przed dostawą.
2. Mechanizm ustalania ceny, będzie oparty i uzależniony od: możliwości zbytu na wyroby produkowane przez Kupującego z produktów rolnych, zapotrzebowania na produkty rolne
przez Kupującego w danym momencie, stan zapasów wyrobów gotowych u Kupującego, od sytuacji pogodowej jeśli ma wpływ na produkcję i sprzedaż Kupującego, jakości
produktów rolnych dostarczanych przez Sprzedającego, w szczególności w rozumieniu klasyfikacji produktów rolnych(klasa I, klasa II), poziomu ekstraktu produktów rolnych, ich
kwasowości, oraz od globalnej sytuacji cenowej na rynku wyrobów gotowych produkowanych przez Kupującego.

§10
Fakturowanie i płatność

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT oraz faktury VAT RR, za dostarczony produkt rolny jest wystawiony przez Kupującego protokół wagowy oraz podpisana przez Sprzedającego
umowa dostawy – 1 egzemplarz zwrócony Kupującemu.
2. Podstawą do zapłaty za dostarczone produkty rolne jest prawidłowo wystawiona Faktura VAT lub Faktura VAT RR, na podstawie zawartej tj. podpisanej umowy dostawy.
3. Płatność za dostarczone produkty rolne nastąpi przelewem na konto sprzedającego w terminie uzgodnionym przez obie strony a wyszczególnionym w umowie dostawy.
4. Strony dopuszczają możliwość wystawiania faktur sprzedaży przez Sprzedającego, lub dokonywania samo fakturowania przez Kupującego, czyli na wystawianiu faktury przez
Kupującego w imieniu Sprzedającego.
5. W przypadku przejścia na samo fakturowanie przez Kupującego, strony dokonają pisemnych uzgodnień w tym zakresie.